دنیای برق و الکترونیک این وبلاگ جهت نمایش مطالب تدریس شده وارتباط با دانشجویان محترم توسط اینجانب بنیان نهاده شده است http://aghajari93.mihanblog.com 2020-10-29T18:52:05+01:00 text/html 2018-11-27T11:16:00+01:00 aghajari93.mihanblog.com Ebrahim Aghajari لینک تلگرام جهت درس کنترل فازی و عصبی http://aghajari93.mihanblog.com/post/106 https://t.me/joinchat/EHz2zRFpNsgOoQaG9uRfNQ text/html 2018-04-13T10:21:28+01:00 aghajari93.mihanblog.com Ebrahim Aghajari کنترل عصبی http://aghajari93.mihanblog.com/post/95 <div style="text-align: center; "><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">با سلام</span></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">دانشجویان عزیز میتوانند فایلهای مطرح شده در کلاس را&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">جهت مطالعه از لینکهای زیر دریافت نمایند.</font></div></div><div style="text-align: center; "><br></div><div style="text-align: center; "><br></div><div style="text-align: center; "><br></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">جلسه اول&nbsp;&nbsp;<span style="white-space: pre;"> </span>&nbsp;</font><font size="3" face="Mihan-IransansBold">&nbsp; &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">&nbsp;<span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;</span><a href="http://s9.picofile.com/file/8323642268/ANN_1_1_.pdf.html" target="_blank" title="">معرفی و کلیات</a></div><div style="text-align: right;"><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">جلسه دوم&nbsp;&nbsp;<span style="white-space: pre;"> </span>&nbsp;</font><font size="3" face="Mihan-IransansBold">&nbsp; &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">&nbsp;<span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;</span><a href="http://s8.picofile.com/file/8323642176/ANN_1_2_.pdf.html" target="_blank" title="">مبانی شبکه های عصبی</a></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">جلسه سوم&nbsp;&nbsp;<span style="white-space: pre;"> </span>&nbsp;</font><font size="3" face="Mihan-IransansBold">&nbsp; &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">&nbsp;<span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;</span><a href="http://s9.picofile.com/file/8323642350/Perceptron_example.m.html" target="_blank" title="">کد پیاده سازی شبکه عصبی پرسپترون در متلب</a></div><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">سایر فایلها</span><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><span style="white-space: pre;"> </span>&nbsp;</font><font size="3" face="Mihan-IransansBold">&nbsp; &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">&nbsp;<span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;</span><a href="http://s8.picofile.com/file/8328124692/ORExampleWithNNTOOL_Lecture.pptx.html" target="_blank" title="">چگونگی استفاده از NNTOOL</a></div></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><span style="white-space:pre"> </span>&nbsp;&nbsp;<span style="white-space: pre;"> </span>&nbsp;</font><font size="3" face="Mihan-IransansBold">&nbsp; &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">&nbsp;<span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">&nbsp;</span><a href="http://s8.picofile.com/file/8328124650/SOM_Lecture.ppt.html" target="_blank" title="">شبکه های عصبی خودسازمانده SOM</a></div><div style="text-align: right;"><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><span style="white-space:pre"> </span>&nbsp;<span style="white-space: pre;"> </span>&nbsp;</font><font size="3" face="Mihan-IransansBold">&nbsp; &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">&nbsp;<span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;</span><a href="http://s9.picofile.com/file/8328124668/som_example.m.html" target="_blank" title="">کد SOM در متلب 1</a></div><div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><span style="white-space: pre;"> </span>&nbsp; <span style="white-space:pre"> </span>&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font size="3" face="Mihan-IransansBold">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font>&nbsp;<span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">&nbsp;</span><a href="http://s8.picofile.com/file/8328124792/som2.m.html" target="_blank" title="">کد SOM در متلب 2</a><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">&nbsp;</span></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><span style="white-space:pre"> </span>&nbsp;&nbsp;<span style="white-space: pre;"> </span>&nbsp;</font><font size="3" face="Mihan-IransansBold">&nbsp; &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div></div></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><span style="white-space:pre"> </span></div> text/html 2018-02-27T13:20:40+01:00 aghajari93.mihanblog.com Ebrahim Aghajari کنترل فازی http://aghajari93.mihanblog.com/post/94 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">با سلام</span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">دانشجویان عزیز میتوانند فایلهای مطرح شده در کلاس را&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">جهت مطالعه از لینکهای زیر دریافت نمایند.</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: right;"><br></div></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">جلسات اول و دوم&nbsp;<span style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</font><font size="3" face="Mihan-IransansBold">&nbsp; &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">&nbsp;<span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;</span><a href="http://s8.picofile.com/file/8312519976/Fuzzy_Lecture_01.ppt.html" target="_blank" title="">مقدمه ای بر مجموعه های فازی</a><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">&nbsp;</span></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">جلسه سوم و چهارم<span style="white-space:pre"> </span></font><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>&nbsp; &nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;&nbsp;</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8312518426/FUZZY_Lecture_03.pptx.html" target="_blank" title="">حل مثال عملی از فرآیند فازی سازی</a></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">جلسه پنجم<span style="white-space:pre"> </span></font><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>&nbsp; &nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;&nbsp;</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8312517142/Fuzzy_Lecture_05.ppt.html" target="_blank" title="">نافازی سازی</a></div><div style="text-align: right;"><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">جلسه ششم<span style="white-space:pre"> </span></font><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>&nbsp; &nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;&nbsp;</font><a href="http://s8.picofile.com/file/8312516676/Fuzzy_Lecture_04.ppt.html" target="_blank" title="">استلزام فازی</a></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://s9.picofile.com/file/8294755868/FIS_File.m.html" target="_blank" title="">ساختار سیستم استنتاج فازی با استفاده از m-file</a></div><div><br></div><div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">جلسه هفتم و هشتم<span style="white-space:pre"> </span>&nbsp; &nbsp;</font><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;&nbsp;</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8295745034/LOT.pdf.html" target="_blank" title="">طراحی سیستم فازی - قسمت اول و دوم</a></div><div><br></div><div><div style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8294756118/Look_Up_Table.rar.html" target="_blank" title="">فایلهای متلب مرتبط با Look-Up-Table&nbsp;</a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">جلسه نهم <span style="white-space:pre"> </span></font><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>&nbsp; &nbsp;<span style="white-space:pre"> </span>&nbsp; &nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font><a href="http://s8.picofile.com/file/8316504892/Fuzzy_Lecture_10.ppt.html" target="_blank" title="" style="text-align: center;">پیش بینی سری زمانی مکی - گلاس</a></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8295853742/Mackey_Glass.rar.html" target="_blank" title="">فایلهای مرتبط با پیش بینی سری زمانی (Mackey-glass)</a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">جلسه دهم <span style="white-space:pre"> </span></font><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;<span style="white-space:pre"> </span><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"><font size="3">&nbsp;</font><a href="http://s8.picofile.com/file/8295854742/Lecture_09_Clustring.ppt.html" target="_blank" title="">اسلایدهای خوشه بندی کلاسیک و فازی</a><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><a href="http://s8.picofile.com/file/8295853668/clustring_lecture.m.html" target="_blank" title="">فایل متلب مرتبط با خوشه بندی کلاسیک و فازی (FCM-Kmeans)&nbsp;</a></div><div><br></div><div><br></div><a href="http://s8.picofile.com/file/8295853668/clustring_lecture.m.html" target="_blank" title=""><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8295853576/genfis2.rar.html" target="_blank" title="">فایلهای متلب مرتبط با طراحی فازی مبتنی بر خوشه بندی (Clustering-genfis2)</a></div></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">جلسه یازدهم <span style="white-space:pre"> </span></font><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;<span style="white-space: pre;"> </span><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"><font size="3">&nbsp;</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8327757750/Fuzzy_Inference_System.ppt.html" target="_blank" title="">انواع روشهای استنتاج فازی</a><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div></div><div><br></div></div> text/html 2015-01-26T19:30:59+01:00 aghajari93.mihanblog.com Ebrahim Aghajari سخن از اندشمندان http://aghajari93.mihanblog.com/post/1 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; line-height: 24px; text-align: justify;"><font size="3">عمل دو گونه است:</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; line-height: 24px; text-align: justify;"><font size="3">یکی آنکه لذتش میگذرد و رنج آن می ماند</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; line-height: 24px; text-align: justify;"><font size="3">دیگر آنکه رنجش میگذرد و پاداش آن می ماند&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; line-height: 24px; text-align: justify;"><font size="3"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><font face="Tahoma, Arial" size="1"><span style="line-height: 24px;">امیرالمومنین علی (ع) - نهج البلاغه خطبه 4 - صفحه 28</span></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/521/1560232/400351_bZHBGnOW.png"></p></div>